• උසස්වීම් කාලය: සීමිත කාලයක් නොමැත
  • උසස්වීම්: අභිරහස් පෙට්ටිය 50 USDT දක්වා වටිනා crypto ත්‍යාග සමඟ පැමිණේ
  • උසස්වීම් කාලය: අසීමිතයි
  • උසස්වීම්: $30
  • උසස්වීම් කාලය: සෑම මසකම 15 වැනි සහ 30 වැනි දිනට පසුව වැඩ කරන දින 7කින් ත්‍යාග එවනු ලැබේ.
  • උසස්වීම්: $110