• دوره ارتقاء: ‫ بدون زمان محدود
  • تبلیغات: ‫ Mystery Box با جوایز ارز دیجیتال به ارزش 50 USDT ارائه می شود
  • دوره ارتقاء: ‫ نامحدود
  • تبلیغات: ‫ 30 دلار
  • دوره ارتقاء: ‫ جوایز 7 روز کاری بعد از 15 و 30 هر ماه ارسال می شود.
  • تبلیغات: ‫ 110 دلار