• រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានពេលវេលាកំណត់
  • ការផ្សព្វផ្សាយ: Mystery Box ភ្ជាប់មកជាមួយរង្វាន់គ្រីបតូដែលមានតម្លៃរហូតដល់ 50 USDT
  • រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានដែនកំណត់
  • ការផ្សព្វផ្សាយ: ៣០ ដុល្លារ
  • រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: រង្វាន់នឹងត្រូវបានផ្ញើក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី 15 និងទី 30 នៃខែនីមួយៗ។
  • ការផ្សព្វផ្សាយ: ១១០ ដុល្លារ