OKX Şahamça maksatnamasy - OKX Turkmenistan - OKX Türkmenistan

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we OKX-da hyzmatdaş bolmaga
OKX şahamçasy programmasy, adamlara cryptocurrency giňişliginde täsirini monetizasiýa etmek üçin girdejili mümkinçilik berýär. Dünýäde öňdebaryjy cryptocurrency alyş-çalyşlaryny öňe sürmek bilen, şahamçalar platforma ýüz tutan her bir ulanyjy üçin komissiýa gazanyp bilerler. Bu gollanma, OKX Affiliate Programmasyna goşulmak we maliýe baýraklarynyň potensialyny açmak üçin ädimme-ädim geçer.


OKX şäriklik programmasy näme?

“OKX” kripto söwda önümleriniň giň toplumyny, şol sanda ýer söwdasy, gelejek söwdasy, opsiýa söwdasy we ş.m. hödürleýär. Şeýle hem, tejribeli söwdagärler üçin özüne çekiji görnüşe öwrülip, ​​100x çenli aralyk margin söwdasyny hödürleýärler. “OKX” şäriklik programmasy derejeli komissiýa gurluşyny hödürleýär, bu näçe köp ýüz tutsaňyz, komissiýaňyzyň şonça-da ýokary boljakdygyny aňladýar. Ferollamalaryňyzdan emele gelen ähli söwda tölegleri üçin 50% -e çenli komissiýa gazanyp bilersiňiz. Jomart komissiýa nyrhlarymyzdan başga-da, OKX şahamçasy programmasy bannerler, baglanyşyklar we giriş sahypalary ýaly dürli marketing materiallaryny hödürleýär.

Mundan başga-da, siz we çagyrylanlar ikiňizem 10 000 dollara çenli syrly gutulary açyp bilersiňiz, söwda ýaryşlarynda 2 000 000 dollara çenli paý alyp bilersiňiz, hatda jemgyýetiňiz üçin kampaniýalary hem düzüp bilersiňiz!

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we OKX-da hyzmatdaş bolmaga
Şahamça hökmünde komissiýa nädip gazanmaly?

1. Şahamça baglanyşyklaryňyzy alyň
Salgylar we kodlar Has köp şahamça sahypasynda. Şahamça koduňyzy we baglanyşygyňyzy düzüp bilersiňiz, ýa-da täze baglanyşyklar döredip, size we çagyrylanlara komissiýa nyrhlaryny kesgitläp bilersiňiz. Salgylanma baglanyşygyňyz esasy baglanyşyk baglanyşygy bolar. we dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen paýlaşyň.
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we OKX-da hyzmatdaş bolmaga
2. Baglanyşyklaryňyzy paýlaşyň
Baglanyşyk baglanyşyklaryny ýa-da kodlaryny dostlaryňyz we jemgyýetiňiz bilen paýlaşyň ýa-da sosial media we beýleki kanallar arkaly wagyz ediň.

3. Goşulyň we söwda ediň
Çakylykçylar öz baglanyşygyňyzy ýa-da koduňyzy ulanýarlar:

 • OKX-a ýazylyň we söwda ediň; ýa-da
 • 180 günden soň ýene giriň we söwda ediň

4. Komissiýa gazanyň
Çagyryşlaryňyzyň ömürboýy tölän her söwda töleginden komissiýa gazanarsyňyz. Komissiýalar her sagat USDT-de çözülýär.

Bellik:
Çakylygyň kontragentinde negatiw söwda tölegi bar bolsa, jemleýji komissiýa hakyky sap söwda tölegleri esasynda hasaplanar.

Biz munuň üçin karz komissiýalaryny bermeýäris:

 • Nol tölegli söwdalar
 • Töleg kartoçkalary bilen söwdalar (komissiýalar ýeňillik kartoçkalary görnüşinde hasaplanar)
 • Feeörite töleg nyrhlary bilen söwda

Hytaýyň daşynda hasaba dursaňyz, hytaýly ulanyjylardan komissiýa gazanyp bilmersiňiz.

Komissiýanyň ölçeglerini nireden görüp bilerin?

Çagyrylanlaryň goýlan mukdaryny, töleglerini we komissiýalaryny Çakylyk sahypasynda görüp bilersiňiz.

Şeýle hem, göçürip almak üçin bir günden bir ýyla çenli islendik döwri saýlap bilersiňiz, maglumat hasabatyny göçürip almak üçin hasabat döretmek saýlaň.

Bellik: aýda 30-a çenli hasabat döredip bilersiňiz. Her maglumat hasabaty döredilenden soň 15 günüň içinde göçürip alyp bolýar.


OKX şahamça derejesine nähili baha berýär?

OKX her aýda ähli şahamçalara derrew täsir eder we şahamça derejäňize görä komissiýa nyrhlaryny sazlar.

Şahamçalara esaslanýar:

 • Çakylykçylaryň aýlyk söwda mukdary
 • Aýda täze ýa-da jemi söwda edilýän çakylyklaryň sany

Bellenen komissiýa derejesi 30%.

 • Has ýokary derejäniň ölçeglerine laýyk gelseňiz, indiki aýda has ýokary komissiýa derejesi bilen ýokarlanarsyňyz.
 • Häzirki derejäniň kriteriýalaryny yzygiderli üç aýlap ýerine ýetirip bilmeseňiz, derejäňiz degişlilikde düzediler.
 • Şahamça derejäňiz 0 bolanda komissiýa alyp bilmersiňiz.

Şahamça bolanyňyzdan soň, 5 aýlyk şahamça derejesini goramak möhletinden lezzet alyp bilersiňiz. Bu döwürde, komissiýa derejäňiz birinji aýky nyrhdan pes bolmaz.

Bellik: aýyň 15-ine ýa-da 15-e goşulýan şahamçalar üçin gorag döwri 5-nji senenama aýynyň soňky güni gutarýar. Aýyň 15-den soň birleşýän şahamçalar üçin gorag döwri 6-njy senenama aýynyň soňky güni gutarýar.

Mysal: 1-nji iýulda şahamça programmasyna goşulsaňyz, gorag möhletiňiz iýul-noýabr aýlary bolar. 20-nji iýulda goşulsaňyz, gorag möhletiňiz iýul-dekabr aýlary bolar.

Näme üçin OKX şahamça programmasyny saýlamaly?

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we OKX-da hyzmatdaş bolmaga24/7 Bagyşlanan hasap dolandyryjylary: Her gezek haýsydyr bir mesele bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, ökde ýeke-täk hasap dolandyryjylarymyz we müşderi goldaw topary size kömek etmäge taýyn.

Islendik wagt, islendik ýerde gyssagly habarlaşma: Islendik wagt we islendik ýerden elýeterli bolan OKX-da çakylyklaryňyz bilen ýeke-ýekeden ýa-da toparlaýyn söhbetdeşliklere gatnaşyň.

Kömekçi şahamçalar bilen hyzmatdaşlyk ediň: Toparyňyzy dörediň we gözegçilik ediň, habar beriş guramalaryňyzy giňeltmek üçin kiçi bölümler bilen hyzmatdaşlyk ediň.

Hakyky ýerine ýetiriş gözegçiligi: Hakyky wagt yzarlamak we hasabat aýratynlyklarymyz bilen ugrukdyrmalaryňyzyň ýerine ýetirilişi barada düşünje alyň.


Şahamçalar bilen nädip hyzmatdaşlyk edip bilerin?

Şahamça hökmünde, baglanyşyklaryňyzy paýlaşmaga kömek etmek üçin kiçi bölümleri çagyryp bilersiňiz, golçur kärhanalaryňyz hem çakylygyň söwda töleginden paý alyp bilerler. Bu nähili işleýär:

 • Şahamçanyňyzyň OKX hasabynyň bardygyna göz ýetiriň.
 • Şahamçalar sahypasynda kiçi şahamça dörediň. Bellik: baglanyşygy döredip we redaktirläp biler.
 • Size, kiçi bölümlere we çagyrylanlara komissiýa nyrhlaryny kesgitläň. Bellik: ýerine ýetirilenden soň, diňe golçur kärhanalaryň bahasyny üýtgedip bilersiňiz, ýöne çagyrylmaýar. Komissiýanyň nyrhlary ýer we emele gelenler üçin deňdir.
 • Çakylykçylaryň söwda tölegleri boýunça komissiýa gazanyň. Bellik: çakylyk ýeňillik kartasyny ulanýan bolsa, komissiýalar size we golçur kärhanalaryňyza ýeňillik kartoçkasy görnüşinde berler.
 • Şahamçalar sahypasyndaky öndürijilik maglumatlary yzarlaň. Bellik: kiçi şahamçalar Maglumatlaryny Şahamçalar sahypasynda hem yzarlap bilerler.


Programmadan şahamça hökmünde aýrylmagymyň sebäbi näme bolup biler?

Hasap howpsuzlygy üçin, şübheli işler ýüze çykarylsa, şahamça programmasyndan aýrylarsyňyz, şol sanda:

 • Ulanyjylary OKX resmi web sahypasyna meňzeýän web sahypalaryndan OKX-a gönükdirmek
 • Twitter, Facebook we Instagram ýaly OKX resmi sosial media hasabyna meňzeýän sosial media hasaplaryny ulanmak.
 • OKX adyny görkezmek bilen çakylyk e-poçtalaryny ýa-da tekst habarlaryny ibermek.
 • Google, Bing, Yandex, Yahoo we Naver ýaly gözleg motorlarynda OKX we OKX Exchange ýaly marka açar sözlerini mahabatlandyrmak.
 • Birnäçe hasap arkaly öz-özüni çagyrmak.
 • Aşakdaky ýurtlarda ýaşaýan ýa-da wagtal-wagtal üýtgäp bilýän beýleki gadagan we çäklendirilen ýurisdiksiýalara göni ýa-da gytaklaýyn marketing ýa-da mahabat: Krym, Kuba, Donetsk, Eýran, Luhansk, Demirgazyk Koreýa, Siriýa, ABŞ (şol sanda Puerto Riko, Amerikan Samoasy, Guam, Demirgazyk Mariana adasy we ABŞ-nyň Wirgin adalary (Sent-Kroiks, Sent-Jon we Keramatly Tomas)), Bangladeş, Boliwiýa, Bagama, Kanada, Malta, Malaýziýa, Japanaponiýa, Singapur, Gonkong, Awstriýa, Fransiýa, Belgiýa, Bolgariýa, Horwatiýa, Kipr respublikasy, Çehiýa, Daniýa, Estoniýa, Finlýandiýa, Fransiýa, Germaniýa, Gresiýa, Wengriýa, Irlandiýa, Italiýa, Latwiýa, Litwa, Lýuksemburg, Malta, Gollandiýa, Polşa, Portugaliýa, Rumyniýa, Slowakiýa, Sloweniýa, Ispaniýa, Şwesiýa, Islandiýa, Lihtenşteýn, Norwegiýa, Awstraliýa we Angliýa.
 • Gözleg motorlarynda, sanly platformalarda ýa-da ýokarda sanalan ýurtlarda ýerleşýän şahslar ýa-da guramalar tarapyndan girip boljak islendik beýleki onlaýn gurşawda OKX bilen baglanyşykly baglanyşyklary ýerleşdirmek, baglanyşdyrmak ýa-da ibermek.

Bu maddanyň islendik bozulmagy şu Ylalaşygyň haýal etmän ýatyrylmagyna sebäp bolup biler we Talenti kazyýet işlerine we ýitgiler üçin jogapkärçilige sezewar edip biler, şol sanda kesgitlenen ýurisdiksiýa gözegçilik edaralary tarapyndan çäklendirilen däldir. OKX şahamça programmasyny üýtgetmek ýa-da ýatyrmak we şertleri islendik wagt we islendik sebäp bilen öňünden duýdurmazdan üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.

Thank you for rating.