OKX syn

OKX , Seýşelde esaslandyrylan cryptocurrency bir exchangeasy bolup, 100-den gowrak ýurtda millionlarça ulanyja hyzmat edip, gözleglerimiz we OKX synymyz boýunça söwda mukdary boýunça 4-nji orunda durýar . Meşhur kriptografik walýuta söwdasyndan başga-da, OKX ýer, gelejek we emele gelen söwdany hödürleýär.

Şeýle bolansoň, dünýädäki iň uly nokat we emele gelen alyş-çalyş hasaplanýar (söwda mukdary nukdaýnazaryndan). OKX söwda platformasynyň häzirki baş direktory JeýHao, cryptocurrency söwda platformasyna girmezden ozal oýun oýnamakda uly gyzyklanma we tejribä eýe boldy. Merkezleşdirilmedik alyş-çalyş Gonkongdan syýahatyna başlady we Malta hökümeti cryptocurrency maýa goýumlaryna we esasy söwdasyna dostlukly çemeleşenden soň Maltada giňeldi.

Ilkibaşda OKEx alyş-çalyş ady bilen tanalýan, sanly aktiwleriň alyş-çalşynyň häzirki nokadyna ýetmegine kömek eden Ceyuan Ventures, VenturesLab, Longling Capital, eLong Inc we Qianhe Capital Management ýaly öňdebaryjy wençura kapitalistlerinden we maýa goýum kompaniýalaryndan goldaw we maýa goýum maslahatyny aldy. . Şonuň üçin bu OKX synyny has giňişleýin okaň, bu alyş-çalyşyň ähli düşünjelerini biliň we öwrenip başlaň!

Baş edara Wiktoriýa, Seýşel adalary
Tapyldy 2014
Ativeerli belgi Hawa
“Cryptocurrency” sanawynda 300+
Söwda jübütleri 500+
Goldanýan Fiat walýutalary USD, CNY, RUB, JPY, VND, INR Has köp
Goldaw berýän ýurtlar 200+
Iň pes goýum Hiç hili depozit goýberilmeýär, Şonuň üçin söwdagärler kriptografik walýutalary ulanyp söwda edýärler
Goýum tölegleri 0
Geleşik tölegleri Pes
Tölegleri yzyna almak 0
Arza Hawa
Müşderi hyzmady 24/7

OKX syn

OKX, esasanam professional kripto söwdagärlerini nyşana alýan has ýönekeý kripto bir exchangeasy ABŞ-nyň dogan kompaniýasy OKCoin-den dünýä indi. OKCoin diňe cryptocurrency söwdasyna (satyn almak we satmak) we Başlangyç teňňe teklipleri (ICO) belliklerine ünsi jemleýär. Munuň tersine, OKX diňe kriptografik walýutalardan başga nokatlar, opsiýalar, emele gelenler we söwda söwdasy ýaly beýleki maliýe gymmatly kagyzlary üçin has çylşyrymly platforma hödürleýär. “OKX” 2018-nji ýylda özüniň “peýdaly belligi” OKB-ni işe girizdi.

Bu bellik, OKX-da söwda töleglerini tölemek ýa-da müşderi goldaw hyzmatlaryny we ösen API nyrhlaryny goşmak bilen “aýratyn hyzmatlar” üçin tölemek üçin ulanylyp bilner. Platforma ýazylmazdan ozal, söwdagärlere halkara cryptocurrency alyş-çalşynyň garaşsyz gözleg proseduralaryna laýyklykda nähili işleýändigini doly bilmek üçin bar bolan dürli OKX synlaryny gözden geçirmek maslahat berilýär.

OKX syn

OKX aýratynlyklary

OKX alyş-çalyş platformasy, dünýädäki iň esasy cryptocurrency biresalarynyň birine öwürýän iň täzeçillik aýratynlyklaryny özünde jemleýär.

 • Ulanylyşy aňsat interfeýs täze başlanlara we has tejribeli söwdagärlere platformada kripto söwdasyna mümkinçilik berýär.
 • Sanly aktiwleriň giň görnüşini hödürleýär - 140-dan gowrak sanly belgi we 400-den gowrak BTC we USDT jübüti.
 • Debet we kredit kartoçkalary, sim geçirimleri, bank geçirimleri we ş.m. ýaly birnäçe töleg opsiýalaryna rugsat berýär.
 • Spot söwdasy, margin söwdasy, DEX söwdasy, gelejek, opsiýalar, hemişelik çalyşmalar we çalt söwda (bir nokatly bazar) ýaly kripto söwda çözgütleriniň giň toplumyny hödürleýär.
 • Bazar alýan we öndüriji modelinde düzülen pes tölegler.
 • Depozit tölegleri, şeýle hem pes çykdajylar.
 • Ygtybarly howpsuzlyk çäreleri.
 • Ajaýyp 24/7 müşderi hyzmaty.
 • Merkezleşdirilmedik NFT bazary üçin ygtybarly blokchein tehnologiýasy arkaly göze ilmeýän bellikleri söwda etmek üçin ýörite platforma.
 • Söwdagärler göni kripto bazaryna girmezden ozal söwda strategiýalaryny öwrenmek we ösdürmek üçin simulirlenen mysallardan peýdalanyp, OKX programmasynda demo söwdasynyň kömegi bilen söwda ediň.
 • OKX akademiýasy, täjirler söwdany amala aşyryp, söwda ideýalaryny öwrenip we “Öwren” goýmasyndan analitikany gözden geçirip bilýänler üçin ajaýyp bilim bölümini hödürleýär.
 • “OKX howuz” magdan howuzlary arkaly kriptografik walýuta gazmak isleýän söwdagärler üçin ajaýyp hyzmatdyr.
 • “OKX” we “TradingView” integrasiýasy, “TradingView” ykjam programmasyny OKX hasabyna birikdirip, bir platformadan beýlekisine geçmek zerurlygyny aradan aýyrýar.
 • TafaBot we OKX hyzmatdaşlary, TafaBot ykjam programmasy arkaly geljegi, nokady we eminlik söwdasyny ýörite maksat edinýän söwda botlaryna girmegi teklip edýärler.

OKX syn

OKX Ösen Maliýe Hyzmatlary

Xokardaky aýratynlyklardan başga-da, OKX kripto bir exchangeasy hasaba alnan söwdagärlerine hödürleýän aşakdaky esasy aýratynlyklary we ösen maliýe hyzmatlary bilen öwünýär.

OKX NFT bazary

OKX, merkezleşdirilmedik NFT bazaryna başlamak bilen NFT giňişliginde barlygyny görkezýär, bu ýerde söwdagärler diňe söwda edip bilmän, platformalarda we dürli blokçalarda NFT döredip bilerler.

OKX NFT söwdagärlerine aşakdakylara girmäge mümkinçilik berýär:

 • Tendensiýa kolleksiýalary : Bir wagtyň dowamynda ABŞ-da iň ýokary söwda mukdaryny gazanan NFT-ler.
 • Soňky raketa s: Iň ýokary gat bahasy bilen döredilen NFT kolleksiýalary.
 • Meşhur NFT : Iň ýokary söwda sanlaryndan saýlanan NFT.

Söwdagärler NFT kolleksiýalaryna kategoriýa boýunça göz aýlap bilerler ýa-da isleýşi ýaly giň OKX NFT bazaryny öwrenip bilerler. Söwdagärlere söwda mümkinçilikleri we gurallary hödürlenýär. “OKX NFT Launchpad” ýokary hilli NFT taslamalaryny bazara çykarýar, ikinji derejeli bazar bolsa seýrek duş gelýän maglumatlary paýlaşýar we NFT-leri köp satyn almaga mümkinçilik berýär.

OKX howuz

Bu OKX syn, hatda söwdagärleriň magdan howuzlary arkaly - OKX magdan howuzyny tanatmak arkaly passiw girdeji gazanyp biljekdigini hem öz içine alýar.

OKX syn

OKX, hasaplaýyş çeşmelerini belli bir torda kriptografik walýuta bilen birleşdirýän kripto magdançylarynyň umumy topary bilen magdan howuzyny üpjün edýär. OKX howuzy, ulanyjylara kriptografik walýutalary gazmak üçin zerur bolan kompýuter hash tizligini hödürlemäge mümkinçilik berýän 9 sany esasy kripto aktiwini gazyp almak (ProW-of) (PoW) gazmagy goldaýar. Munuň öwezine goşmaça passiw girdeji gazanarlar.

Algo sargyt opsiýalary

Bazarda bar bolan dürli sargytlar maýadarlara söwdany öňünden kesgitlenen söwda mukdary we bahasy boýunça ýerleşdirmäge kömek edýär. Algo sargytlary, işjeň gündelik söwdagärler üçin örän möhüm bolan şeýle ýörite sargytlardyr. Beýleki kripto bir exchangalarynyň köpüsinden tapawutlylykda, OKX hasaba alnan ulanyjylaryna dürli sargytlar bilen kriptografik walýuta söwdasyna mümkinçilik berýär:

 • Bazar tertibini çäklendiriň
 • Çäklendirme tertibi
 • Giňeldilen çäk tertibi
 • Aýsberg
 • Iň ýokary tertip
 • TWAP ýa-da Wagt ölçegli ortaça baha sargytlary

OKX alyş-çalyş taraplary we zyýany

OKX, köp kripto alyş-çalyşlary ýaly, artykmaçlyklary we kemçilikleri bar.

Taraz Garamaýan taraplary
Söwda tölegleri pes. ABŞ raýatlaryna rugsat berilmeýär.
Nol OKX goýum tölegi alynýar. Demo hasaby elýeterli däl
Bank geçirmesi ýaly birnäçe töleg usullaryny kabul edýär. Yza çekmek üçin çäklendirmeler bar.
Kriptokurensiýa teňňeleriniň ullakan görnüşi.
Söwda bazaryndaky söwda, gelejek we emele gelen söwda ýaly söwda maksatly wariantlara mümkinçilik berýär
Aýry ykjam programma bilen bilelikde aňsat interfeýsi bar.

OKX hasaba alyş prosesi

OKX platformasynda hasaba durmak howp däl we birnäçe minutyň içinde tamamlanýar. Ine, OKX giriş prosesi we OKX söwda platformasynda nädip hasaba alynmalydygy we söwdany başlamalydygy barada ädimme-ädim gollanma.

Hasap döretmek

OKX kripto alyş-çalşygynda OKX hasaby döretmek üçin ulanyjylar ilki bilen OKX-nyň resmi web sahypasyna girmeli we e-poçta salgysy (ýa-da telefon belgisi) ýaly hökmany meýdanlary öz içine alýan hasaba alyş görnüşini açjak Giriş belligine basmaly. we parol Ulanyjylar güýçli parol döretmeli, sebäbi bular her gezek OKX-da hasaplaryna girenlerinde zerur şahsyýetnamalarydyr.

Ondan soň, hasaba alyş işini dowam etdirmek üçin berlen e-poçta salgysyna we telefon belgisine 6 sanly pin kody (has köp OTP ýaly) iberiler. OKX-da hasaba alnanda hiç hili KYC talap edilmeýär, bu halkara cryptocurrency alyş-çalşyny bäsdeşleriň köpüsinden tapawutlandyrýar. Şeýle-de bolsa, haýsydyr bir söwdagär 24 sagadyň dowamynda 100-den gowrak BTC yzyna almak islese, bir exchangea KYC resminamalaryny tabşyrmagy sorap biler.

OKX syn

Goýum serişdeleri

6 sanly pin kody bilen OKX hasaby barlanylandan soň, ulanyjylar degişli hasaplaryny maliýeleşdirmeli bolarlar. OKX birnäçe teňňe goýum goýmaga mümkinçilik berýär, şonuň üçin ulanyjylar hasaplaryny maliýeleşdirmek üçin öz isleýän kriptografik walýutalaryndan saýlap bilerler. “Aktiwler” atly aýratyn goýma bar, çykýan menýu peýda bolar we ulanyjylar goýumlary goýmak üçin “goýum” opsiýasyny saýlap bilerler.

Bu, platformadaky dürli kriptografik walýutalary açar, ulanyjylara halanýanlaryny saýlamaga mümkinçilik berer. Şeýle-de bolsa, ulanyjylara belli bir cryptocurrency görnüşini diňe saýlanan cryptocurrency alanlarynda gapjyk depozit salgysyna geçirmäge rugsat berilýändigini ýatdan çykarmaly däldir.

Gapjyk adresini ulanyjynyň sanly gapjygyna göçürmek we kripto teňňelerini geçirmek, OKX-daky hasabyny maliýeleşdirmegiň bu ädimini tamamlar. Söwdagäriň hasabyny maliýeleşdirmek we söwdany başlamak üçin zerur bolan iň az mukdar 10 ABŞ dollary ýa-da şoňa meňzeş mukdarda beýleki sanly aktiwlerdir.

Söwda başlaň

OKX kripto-kripto, şeýle hem fiat-kripto söwdasyna mümkinçilik berýär. Kripto-kripto meselesinde global cryptocurrency söwdagärleri, söwda hasaplaryny OKX bir exchangeasynda maliýeleşdirenlerinden soň gönüden-göni başlap bilerler. OKX nokat söwdasy, margin söwdasy, gelejek söwda jübütleri, opsiýalar, DEX ýa-da hemişelik çalşyklar ýaly birnäçe söwda opsiýalaryna mümkinçilik berýär.

OKX syn

Şeýle-de bolsa, kripto söwdasy ulanyjylar, kriptografik walýuta satyn almaga mümkinçilik berýän “Çalt söwda” opsiýasyna basmaly. "Çalt söwda" opsiýasyna basanyňyzda, söwdagärlerden näme etmek ýa-da satmak isleýändikleri soralýar, şeýlelik bilen söwda şertleri kesgitlenýär.

“Satyn almak” opsiýasyny saýlasalar, goldanýan walýutalaryň islendik birini saýlamaly we fiat walýutasy bilen satyn almak isleýän belli kripto mukdaryny kesgitlemeli bolarlar. Soňra ulanyjylar aýratyn sahypa ugrukdyrylar, bu ýerde OKX üçünji tarap hyzmatlary tarapyndan hödürlenýän kriptografik walýuta üçin iň gowy bahalary hödürleýär.

OKX syn

OKX ýygymlary

Pes alyş-çalyş tölegleri bilen, OKX platformada hasaba alnan söwdagärlerden aşakdaky tölegleri alýar.

Goýum we hasaplaşyk tölegleri

Söwdagärlerden goýumlar üçin töleg alynmaýar, ýöne söwdagärlerden alynýan az mukdarda töleg bar, ýöne bu bellige alnan söwdagärlerden beýleki alyş-çalyş tölegleri bilen deňeşdirilende gaty pes; Bitcoin Cash ýagdaýynda 0.0005 BTC, Ethereumda 0.01, Ripple ýagdaýynda 0.15. Bular käwagt iş tölegleri diýlip atlandyrylýar, sebäbi bir theadaky müşderileriň aktiwleriniň hersiniň petikli ýükleri bilen kesgitlenýär.

Söwda tölegleri

OKX dünýädäki iň esasy kripto nokatlaryndan we emele gelen bir exchangalardan biridir, şonuň üçin söwda töleginiň gurluşy beýleki kripto bir exchangalaryndan birneme tapawutlanýar. OKX-nyň söwda töleginiň gurluşy söwdagäriň öndüriji ýa-da alyjydygyna baglydyr. Şeýle-de bolsa, “cryptocurrency” söwdagärleriniň köpüsi, bir söwdagäri bazar öndürijisi hökmünde tassyklamak üçin zerur bolan köp sanly gymmatly kagyzlar sebäpli bazar öndürijileri däl-de, bazar alyjylarydyr.

OKX tarapyndan alynýan bazar alýanlar üçin tölegler, 500 OKB belgisi az bolan söwdagärler üçin ýer söwdasy üçin iň ýokary 0,15%. Şeýle-de bolsa, söwdagärler OKX gapjygynyň içinde 2000-den gowrak OKB belligini saklasa, öndürijiniň tölegi / alyjy tölegi degişlilikde 0.06% we 0.09% -e çenli peseldilip bilner.

Geljekdäki söwda we beýleki hemişelik bazarlar üçin öndürijiniň tölegi we alyjy tölegi degişlilikde 0.02% we 0.05% -den başlaýar, bu hem söwda hasabynda saklanýan OKB belliklerine baglylykda peseldilip bilner. Şeýlelik bilen, OKX alyş-çalyş tölegleri has bäsdeşlik edýär. 30 günüň dowamynda ýokary söwda mukdary bolan ýokary girdejili ösen söwdagärler goşmaça ýeňilliklerden we söwda töleglerinden arzanladyş alyp bilerler.

Margin ýygymlary

OKX margin söwdasyny hödürleýär, bu platforma hasaba alnan söwdagärlere cryptocurrency biresalaryndan karz almaga mümkinçilik berýär. Söwdagärlere başda goýlanlardan has köp maýa bilen pozisiýa açmaga mümkinçilik berýän gural. OKX, söwdagärler hemişelik çalşyk şertnamalary arkaly kripto belgilerini satyn almagy saýlanda, 10: 1 we 20: 1, we 100: 1 aralyk söwda gatnaşygy (ýa-da göterim gatnaşygy) üpjün edýär.

Şonuň üçin platforma bir gijede geçirilen islendik pozisiýa boýunça kesgitlenen göterim mukdaryny alýar. OKX bellikler karz alnanda margin göterim mukdaryny alýar. OKX cryptocurrency bir exchangeasynyň doly töleg jikme-jikliklerini bilmek üçin şu ýere basyň .

OKX syn

OKX töleg usullary

OKX bir exchangeasynda hasaba alnan söwdagärler üçin aşakdaky töleg usullary elýeterlidir.

OKX goýumlary

OKX fiat we sanly walýutalar bilen söwdany goldaýan bolsa-da, diňe kriptografik walýuta söwdagäriň hasabyna serişdeleri goýmaga mümkinçilik berýär; platformada hiç hili OKX fiat goýumyna rugsat berilmeýär. Söwdagärler kredit ýa-da debet kartoçkasy bilen OKX web sahypasynda kriptografik walýutalary satyn alyp ýa-da kriptografik walýutalary beýleki biresalardan ýa-da iň oňat kripto gapjykdan (ýa-da enjam gapjygyndan) geçirip bilerler.

Hasaplary maliýeleşdirilenden soň, göni OKX söwda platformasynda söwda edip bilerler. Kriptokurluşlar satyn alnanda söwdagärler bank hasaby geçirmek, debet kartoçkasy, kredit kartoçkasy, Google Pay, Apple Pay, IMP ýa-da PayPal ýaly birnäçe töleg usullaryny ulanyp bilerler. Hasap açandan soň, täze ulanyjylar gapjyklaryny maliýeleşdirip, kriptografik walýuta söwdasyna başlap bilerler.

OKX yzyna almak

Söwdagärler öz isleýän kriptografik walýutalaryny, Bitcoin ýagdaýynda 0.0005 BTC az mukdarda, Ethereum ýagdaýynda 0.01, Ripple ýagdaýynda 0.15 töleg bilen OKX kripto bir exchangeasyndan alyp bilerler.

OKX-da ulanyjy tejribesi

Ulanyjylar “OKX” söwda platformasynyň dünýä derejesindäki söwda aýratynlyklaryndan hoşal we kanagatlanýarlar. Web sahypasynyň ulanyjy üçin amatly interfeýsi gönümel we her kim, ozal söwda tejribesi bolmasa-da, şeýle platformalarda işläp we OKX-da söwdalary netijeli ýerine ýetirip biler.

Howpsuzlyk, peýdalylyk, bäsdeşlik söwda tölegleri, ajaýyp müşderi hyzmaty we ýokary likwidligi OKX üçin öwgüli çykyşlar beren käbir nokatlardyr. Şeýlelik bilen, kripto dünýäsinde iň oňat cryptocurrency alyş-çalyşyna öwrüldi, oňat we oňyn tejribe hödürledi.

OKX ykjam programma tejribesi

“OKX” söwda platformasy, “Apple Store” ýa-da “Google Play” -den aňsatlyk bilen göçürip alyp bolýan ulanyjy üçin amatly ykjam programma hödürleýär. OKX alyş-çalyş gözden geçirilişinde, OKX programmasynyň ösen aýratynlyklaryny bilmek kararyna geldik we OKX programmasynyň söwdagärler üçin birmeňzeş kripto-walýuta söwda kripto platformasy bolup hyzmat edýändigini bildik.

Söwdagärlere bar bolan ähli görnüşdäki kriptografik walýutalary satyn almaga we satmaga mümkinçilik berýär - ol ýer ýa-da emele gelen bolsun, akym nyrhlaryny hakyky görnüşde görkezýär, kripto teňňelerini gurlan sanly gapjygynda saklamaga mümkinçilik berýär, goýum usullaryny aňsatlaşdyrmaga we yzyna almaga mümkinçilik berýär. serişdeleri, şeýle hem täzelenen kripto täzeliklerine abuna ýazylýar. Mundan başga-da, programmada täze doglan çagalary we hünärmen söwdagärleri özüne çekýän aňsat interfeýs bar.

“OKX Wallet” -iň BRC-30-ny goldamak üçin henizem wagt gerek bolar. Bu, goldaw döredilenden soň, söwdagärleriň öz belliklerini söwda etmezden Web3 Earn-da zerur bellikleri paýlap biljekdigini aňladýar. Jemgyýet üçin ekosistemalara gatnaşmak üçin mümkinçilikler hödürleýän OKX missiýasy, BRC-30 nyşany goldaw teklibine laýyk gelýär.

OKX syn

OKX Düzgünnama we Howpsuzlyk

OKX Gonkongda we Maltada hasaba alyndy we VFAA laýyk söwda hyzmatlaryny hödürleýär. VFAA, ýa-da Wirtual Maliýe Aktiwleri Kanuny, Malta Maliýe Hyzmatlary tarapyndan düzgünleşdirilýän edara. OKX ajaýyp aýratynlyklaryny ulanýan ulanyjylar tarapyndan ynamdar. Howpsuzlyk barada aýdylanda bolsa, dünýäde hiç haçan döwülmedik we şonuň üçin oňa garşy negatiw syn bermeýän iň ygtybarly cryptocurrency söwda platformalarynyň biridir.

OKX syn

“OKX” esasy “şahsy açar şifrlemek” algoritmine esaslanýan, gizlin we şifrlemek tehnologiýasy esasynda işlenip düzülen gyzgyn we sowuk gapjyk tehnologiýasy bilen kesgitlenýän howpsuzlygy ulanýar. Mundan başga-da, söwdagärleriň hasaplaryny rugsatsyz girmekden goramak üçin OKX iki faktorly tanamaklyk, e-poçta tassyklama kodlary, serişdeleri we beýleki howpsuzlyk sazlamalaryny yzyna almak üçin ykjam tassyklama kodlaryny ulanýar.

OKX Müşderi goldawy

OKX, OKX alyş-çalyş gözden geçirişimize görä, bellige alnan ulanyjylaryna islendik tehniki ýa-da söwda meselelerini çözmäge kömek etmek üçin 24/7 onlaýn müşderi goldawyny hödürleýär. Müşderi goldaw toparyna telefon, e-poçta esasly bilet, WhatsApp ýa-da iş stoly we ykjam programmalarda elýeterli göni söhbetdeşlik arkaly habarlaşyp bolýar.

Mysal üçin, müşderiler geleşige goşulan nädogry jikme-jiklikler sebäpli serişdeleri ýitiren bolsalar, goldaw toparyna ýüz tutup bilerler. Şeýle meseleler üçin goldaw merkezine ýüz tutup bilersiňiz, hatda meseläniň we onuň çözgüdiniň jikme-jik beýanyny berip bilersiňiz.

Mundan başga-da, ajaýyp soraglar bölümi we “Jemgyýete goşulyň” atly başga bir gyzykly bölüm bar, bu ýerde ulanyjylar öz meselelerine jogap berip we beýleki ulanyjylar bilen aragatnaşyk gurup bilerler.

OKX syn

OKX Netije

OKX bir exchangeasy , täze başlanýanlaryň we hünärmen söwdagärleriň isleglerini kanagatlandyrýan dünýädäki iň oňat cryptocurrency biresalarynyň biridir . Bu oňyn syn, OKX-da bäsdeşlik töleg gurluşynyň alyş-çalyş üçin goşmaça nokadydygyny görkezýär.

OKX-nyň Hytaý bazaryna gönükdirilendigi äşgärdir, sebäbi OKX CNY (Hytaý ýuany) şifrlemesini goldaýar, bu bolsa köp sanly tomaşaçy üçin niýetlenen halkara cryptocurrency alyş-çalyş bazarlarynda OKX-yň güýçlenmegine kömek edýär.

Sorag-jogap

OKX gowy alyş-çalyşmy?

Hawa, OKX söwda tejribesi, önümler, gelejek şertnamalary, söwda opsiýalary we ş.m. ýaly ähli söwda tejribesi üçin ajaýyp platforma.

OKX KYC talap edýärmi?

OKX hasaba alnanda KYC barlamak işini talap etmeýär. Şeýle-de bolsa, islendik söwdagär 24 sagadyň dowamynda 100-den gowrak Bitcoini yzyna almak islese, cryptocurrency bir exchangeasy KYC talaplaryny sorap biler.

ABŞ raýatlary OKX ulanyp bilermi?

, Ok, ABŞ-ly müşderiler bir exchangeanyň gözegçiliginden daşgary berk düzgünler sebäpli OKX ulanyp bilmeýärler.

OKX ygtybarlymy?

Hawa, “OKX” kripto platformasy, platforma hakerlerden goraýan ösen şifrlemek tehnologiýasyna esaslanýan yssy we sowuk saklanyşy netijesinde ulanmak ygtybarlydyr.

OKX kanunymy?

Hawa, bir exchangea howpsuzlygy, aýratynlyklary, müşderi hyzmaty we ýyllar boýy oňyn synlary sebäpli söwdagärler tarapyndan giňden ynanylýar.

“Fiat” -y “OKX” -da goýup bilerinmi?

Ok, OKX diňe bir exchangeasyna cryptocurrency goýumlaryna rugsat berýär.

OKX-dan pulumy nädip yzyna almaly?

Söwdagärler, islän wagtlaryny yzyna almak blankasyny dolduryp we zerur tölegleri töläp pul alyp bilerler.
Thank you for rating.