Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly

Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly

E-poçta bilen OKX-da nädip hasap açmaly

1. OKX- a giriň we sagyň ýokarky burçundaky [ Hasaba gir
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly
] düwmesine basyň. 2. Sosial ulgam (Google, Apple, Telegram, Wallet) arkaly OKX hasaba alnyşyny amala aşyryp bilersiňiz ýa-da hasaba almak üçin zerur maglumatlary el bilen girizip bilersiňiz.
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly3. E-poçta salgyňyzy giriziň, soňra [Hasaba gir] düwmesine basyň. E-poçtaňyza kod iberiler. Kody boşluga salyň we [Indiki] düwmesine basyň.
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly
4. Telefon belgiňizi giriziň we basyň [Indi barlaň].
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly
5. Telefonyňyza iberilen kody giriziň, [Indiki] düwmesine basyň.
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly
6. residentaşaýan ýurduňyzy saýlaň, hyzmat şertlerine razy boluň we [Indiki] düwmesine basyň. Residenceaşaýyş jaýyňyzyň şahsyýetnamasy ýa-da salgysynyň subutnamasy bilen gabat gelmelidigine üns beriň. Tassyklanylandan soň ýurduňyzy ýa-da ýaşaýan sebitiňizi üýtgetmek goşmaça tassyklamany talap eder. [Tassykla] düwmesine basyň.
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly
7. Soňra hasabyňyz üçin ygtybarly parol dörediň.
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly
Bellik:

 • Parolyňyzda 8-32 simwol bolmaly
 • 1 kiçi harp
 • 1 baş harp
 • 1 san
 • 1 aýratyn nyşan @ # $%

8. Gutlaýarys, OKX-da üstünlikli hasaba aldyňyz.
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly

“Apple” bilen “OKX” -da nädip hasap açmaly

Mundan başga-da, “Apple” hasabyňyz bilen “leeke girmek” arkaly hasaba girip bilersiňiz. Şeýle etmek isleseňiz, şu ädimleri ýerine ýetiriň:

1. OKX-a giriň we [ Hasaba gir ] düwmesine basyň.
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly2. [Apple] nyşanyny saýlaň, açylan penjire peýda bolar we Apple hasabyňyzy ulanyp OKX-a girmegiňiz soralar.
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly
3. OKX-a girmek üçin Apple ID we parolyňyzy giriziň. Hakyky tanamak amalyny tamamlaň.
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmalyHasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly
4. [Dowam et] düwmesine basyň.
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly
5. ýaşaýan ýurduňyzy saýlaň, hyzmat şertlerine razy boluň we [Indiki] düwmesine basyň. Residenceaşaýyş jaýyňyzyň şahsyýetnamasy ýa-da salgysynyň subutnamasy bilen gabat gelmelidigine üns beriň. Tassyklanylandan soň ýurduňyzy ýa-da ýaşaýan sebitiňizi üýtgetmek goşmaça tassyklamany talap eder.
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly
6. Ondan soň awtomatiki usulda OKX platformasyna ugrukdyrylarsyňyz.
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly

Google bilen OKX-da hasaby nädip döretmeli

Şeýle hem, hasabyňyzy Gmail arkaly bellige almak mümkinçiligiňiz bar we muny birnäçe ýönekeý ädimde edip bilersiňiz: 1. OKX-

a geçiň we [ Hasaba gir ] düwmesine basyň. 2. [Google] düwmesine basyň. 3. E-poçtaňyzy ýa-da telefonyňyzy goýýan ýeriňizde giriş penjiresi açylar. Soňra [Indiki] düwmesine basyň . Soňra Gmail hasabyňyzyň parolyny giriziň we [Indiki] düwmesine basyň. 5- e girýändigiňizi tassyklaň. Residenceaşaýan ýurduňyzy saýlaň, hyzmat şertlerine razy boluň we [Indiki] düwmesine basyň. Ondan soň, awtomatiki usulda OKX hasabyňyza ugrukdyrylarsyňyz.


Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly

Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly

Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly

Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmalyHasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly

Telegram bilen OKX-da nädip hasap açmaly

1. OKX- a geçiň we [ Hasaba gir ] düwmesine basyň.
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly2. [Telegram] düwmesine basyň.
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly3. Telefon belgiňizi goýýan ýeriňizde giriş penjiresi açylar. Soňra [Indiki] düwmesine basyň.
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly
4. Telegramyňyzy açyň we tassyklaň.
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmalyHasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly
5. Hasaba alnandygyňyzy tassyklamak üçin [Kabul et] düwmesine basyň.
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly
6. OKX hasabyňyzy Telegram bilen baglanyşdyrmak üçin e-poçtaňyzy ýa-da telefon belgiňizi giriziň. Soňra [Indiki] düwmesine basyň.
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly7. [Hasap döretmek] düwmesine basyň. E-poçtaňyza iberilen kody giriziň we [Indiki] düwmesine basyň.
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmalyHasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly
8. residentaşaýan ýurduňyzy saýlaň, hyzmat şertlerine razy boluň we [Indiki] düwmesine basyň. Şonda OKX hasabyňyzy üstünlikli hasaba alarsyňyz!
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmalyHasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly

OKX programmasynda nädip hasap açmaly

Söwdagärleriň 70% -den gowragy öz telefonlarynda bazar söwdasy edýär. Her bazar hereketine bolşy ýaly reaksiýa bildirmek üçin olara goşulyň. 1. Google Play ýa-da App Store

-da OKX programmasyny guruň . 2. [Hasaba gir] düwmesine basyň. 3. Hasaba alyş usulyny saýlaň, E-poçta, Google hasaby, Apple ID ýa-da Telegram-dan saýlap bilersiňiz. E-poçta hasabyňyz bilen ýazylyň: 4. E-poçtaňyzy goýuň, soňra [Hasaba gir] düwmesine basyň. 5. E-poçtaňyza iberilen kody giriziň, soňra [Indiki] düwmesine basyň. 6. Jübi telefonyňyzy giriziň, [Indi barlaň] düwmesine basyň. Soňra kody salyň we [Indiki] düwmesine basyň. 7. residentaşaýan ýurduňyzy saýlaň, şertlere we hyzmatlara razy boluň, soňra [Indiki] we [Tassyklamak] düwmesine basyň. 8. Parolyňyzy saýlaň Soňra [Indiki] düwmesine basyň. 9. Gutlaýarys! OKX hasaby üstünlikli döretdiňiz. Google hasabyňyz bilen ýazylyň: 4. [Google] saýlaň. Google hasabyňyzy ulanyp, OKX-a girmegiňiz soralar. Bar bolan hasaplaryňyzy ulanyp ýa-da başga birini ulanyp bilersiňiz. Saýlan hasabyňyzy tassyklamak üçin [Dowam et] düwmesine basyň. 5. livingaşaýan ýurduňyzy saýlaň we OKX hasaby üstünlikli döretdiňiz. Apple hasabyňyz bilen ýazylyň: 4. [Apple] saýlaň. Apple hasabyňyzy ulanyp, OKX-a girmegiňiz soralar. [Dowam et] düwmesine basyň. 5. livingaşaýan ýurduňyzy saýlaň we OKX hasaby üstünlikli döretdiňiz. Telegramyňyz bilen ýazylyň: 4. [Telegram] saýlaň we [Dowam et] düwmesine basyň. 5. Telefon belgiňizi giriziň we [Indiki] düwmesine basyň, soňra Telegram programmaňyzdaky tassyklamany barlaň. 6. livingaşaýan ýurduňyzy saýlaň we OKX hasaby üstünlikli döretdiňiz.


Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly

Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly

Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly

Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly

Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmalyHasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly

Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmalyHasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly

Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly

Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmalyHasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmalyHasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly

Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmalyHasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly

Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmalyHasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmalyHasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly

Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmalyHasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly

Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmalyHasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

SMS kodlarym OKX-da işlemeýär

Kodlary täzeden işledip boljakdygyny barlamak üçin ilki bilen bu düzedişleri synap görüň:

 • Jübi telefonyňyzyň wagtyny awtomatlaşdyryň. Enjamyňyzyň umumy sazlamalarynda edip bilersiňiz:
  • Android: Sazlamalar Umumy dolandyryş senesi we wagty Awtomatiki sene we wagt
  • iOS: Sazlamalaryň umumy senesi we wagty awtomatiki düzülýär
 • Jübi telefonyňyzy we iş stolunyň wagtlaryny sinhronlaň
 • OKX ykjam programma keşini ýa-da iş stoly brauzer keşini we gutapjyklary arassalaň
 • Dürli platformalarda kod girizip görüň: Iş stoly brauzerinde OKX web sahypasy, ykjam brauzerdäki OKX web sahypasy, OKX iş stoly programmasy ýa-da OKX ykjam programmasy
Bu kömek etmese, telefon belgiňizi üýtgetmeli ýa-da aýyrmaly bolarsyňyz. Howpsuzlygyňyz üçin, telefon belgiňizi üýtgedeniňizden ýa-da aýyranyňyzdan soň 24 sagadyň dowamynda serişdeleri yzyna alyp bilmersiňiz.

Telefon belgimi nädip çalyşmaly?

Programmada

 1. OKX programmasyny açyň, Ulanyjy merkezine giriň we Profil saýlaň
 2. Çep ýokarky burçda Ulanyjy merkezini saýlaň
 3. Howpsuzlyk tapyň we Telefon saýlamazdan ozal Howpsuzlyk merkezini saýlaň
 4. Telefon belgisini üýtgetmek saýlaň we Täze telefon belgisi meýdanyna telefon belgiňizi giriziň
 5. Täze telefon belgisine iberilen SMS kody we häzirki telefon belgisi meýdanlaryna iberilen SMS kody saýlaň. Täze we häzirki telefon belgileriňize 6 sanly tassyklama kody ibereris. Şoňa laýyklykda kody giriziň
 6. Dowam etmek üçin iki faktorly tanamaklyk (2FA) kody giriziň (bar bolsa)
 7. Telefon belgiňizi üstünlikli üýtgedeniňizden soň e-poçta / SMS tassyklamasyny alarsyňyz


Internetde

 1. Profile giriň we Howpsuzlyk saýlaň
 2. Telefon tassyklamasyny tapyň we telefon belgisini üýtgetmek saýlaň
 3. Codeurduň koduny saýlaň we täze telefon belgisi meýdanyna telefon belgiňizi giriziň
 4. Täze telefon SMS tassyklamasynda we Häzirki telefon SMS tassyklama meýdançalarynda kod ibermek saýlaň. Täze we häzirki telefon belgileriňize 6 sanly tassyklama kody ibereris. Şoňa laýyklykda kody giriziň
 5. Dowam etmek üçin iki faktorly tanamaklyk (2FA) kody giriziň (bar bolsa)
 6. Telefon belgiňizi üstünlikli üýtgedeniňizden soň e-poçta / SMS tassyklamasyny alarsyňyz

Sub-hasap näme?

Kiçi hasap, OKX hasabyňyza birikdirilen ikinji derejeli hasap. Söwda strategiýalaryňyzy diwersifikasiýa etmek we töwekgelçilikleri azaltmak üçin birnäçe kiçi hasap döredip bilersiňiz. Kiçi hasaplar ýer, nokat söwdasy, şertnama söwdasy we adaty kiçi hasaplar üçin goýumlar üçin ulanylyp bilner, ýöne pul almaga rugsat berilmeýär. Aşakda kiçi hasap döretmek üçin ädimler bar.

1. OKX web sahypasyny açyň we hasabyňyza giriň, [Profil] -e giriň we [Sub-hasaplar] saýlaň.
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly2. [Sub-hasaby döretmek] saýlaň.
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly3. "Giriş ID", "Paroly" dolduryň we "Hasap görnüşini" saýlaň.

 • Adaty kiçi hasap : Söwda sazlamalaryny düzüp we bu kiçi hasaby goýumlary açyp bilersiňiz
 • Dolandyryş söwda kiçi hasaby : Söwda sazlamalaryny edip bilersiňiz

Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly
4. Maglumatlary tassyklandan soň [Hemmesini ibermek] saýlaň.
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly
Bellik:

 • Sub-hasaplar döredilende şol bir wagtyň özünde esasy hasaby derejesini miras alar we esasy hasabyňyza görä her gün täzelener.
 • Umumy ulanyjylar (Lv1 - Lv5) iň köp 5 kiçi hasap döredip bilerler; beýleki derejeli ulanyjylar üçin öz derejeli rugsatlaryňyzy görüp bilersiňiz.
 • Sub-hasaplary diňe internetde döredip bolýar.
5. OKX-daky giriş sahypasyndaky kiçi hasabyň adyny we parolyny ulanyp, hasabyňyza girip bilersiňiz. Ora-da OKX esasy hasabyňyza girip, [Hasaby üýtgetmek] düwmesine basyp bilersiňiz.
Hasap nädip döretmeli we OKX bilen hasaba alynmaly
Thank you for rating.